פרזול הינו שם כללי לכל העבודות הקשורות לעיצוב של מתכות שונות

amishay.co.il

אז לשם מה עושים שימוש בפרזול?


מדוע אנו כל כך אוהבים את הפרזול?
אם אתם רוצים לפתוח ולנהל בית מלון, יש המון פרטים שצריך לדעת
על פרזול ועל עיצוב המשרד

התאמות מיוחדות ומשדרגותעמישי-מוצרי פרזול

עמישי חברה לשיווק מתעסקים בפרזול ומוכרים מנעולים מסוגים שונים, צילינדרים, ידיות, מחזירי דלת ומוצרים נוספים בקרו באתר http://www.amishay.co.il

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store